מדיניות האתר

תקנון לשימוש בחנות המקוונת של מטינקו 

​1. כללי

1.1. אתר האינטרנט www.mathinko.com (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת "מטינקו", ע.פ. 032663700 (להלן: "מטינקו" או "החברה").

1.2. ליצירת קשר, בכל נושא ועיניין, יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@mathinko.com ומטניקו תעשה כמיטב יכולתה להשיב בזמן סביר.

1.3. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, רכישה מקוונת של המשחק מטינקו (להלן: "המוצר").

1.4. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש"), מבלי לגרוע מהוראת חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

1.5. הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו בעיון רב בטרם גלישה באתר ו/או רכישת המוצר.

1.6. גלישה באתר ו/או שימוש בו, לרבות רכישת המוצר, מהווים את הסכמתך ואישורך לכל האמור בתקנון זה.

1.7. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד כך שכל האמור בלשון זכר מתייחס לשני המינים כאחד.

1.8. כותרות הסעיפים הינן לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

1.9. מטניקו רשאית לשנות ולשדרג מעת לעת את מבנה האתר, שירותיו, חזותו ותוכנו, לרבות תקנון האתר, ולחסום את הגישה אל האתר וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. על משתמשי האתר לעיין בתקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו ולא תהא להם כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או בקשר לתקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

1.10. מטניקו מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר. יחד עם זאת, אין מטניקו אחראית על:

(א) נזקים הנובעים ו/או הקשורים בשימוש ו/או בביצועי האתר

(ב) פרסום באתרים חיצוניים ונזקים הנובעים כתוצאה מכך.

(ג) כל נזק הנגרם כתוצאה מגורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2. מי רשאי להשתמש באתר

2.1. רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע רכישה באמצעות האתר, כל משתמש אשר עונה על כל הקריטריונים הבאים:

  • מלאו למשתמש 18 שנים ובבעלותו תעודת זהות ישראלית תקפה.

  • בבעלות המשתמש דואר אלקטרוני (אימייל) ברשת האינטרנט.

  • בבעלות המשתמש כרטיס אשראי אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי ואשר תקף ביום ביצוע הרכישה.

  • המשתמש בעל כשרות משפטית.

2.2.  טניקו רשאית להגביל ו/או למנוע שימוש באתר, וזאת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים כגון: המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה, המשתמש ביצע עבירה על החוק, המשתמש מסר פרטים כוזבים ביודיעין, המשתמש ביצע מעשים שיש בהם בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.

3. רכישה באתר

3.1. התמונות והמוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

3.2. אין מטניקו מחוייבת במקרים של שגיאה בתיאור המוצר על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.

3.3. לצורך ביצוע רכישה באתר על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים לשם השלמת הרכישה, כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) ועוד.

3.4. המשתמש מאשר כי:

(א) הפרטים שנמסרו נכונים ועדכניים

(ב) הפרטים נמסרו מרצונו החופשי

(ג) הפרטים נמסרו בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הותר לו לעשות כן, במפורש ועל פי דין.

3.5. במקרים בהם ימסרו פרטים כוזבים, מטניקו תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש הפרטים הכוזבים לרבות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה (הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק).

3.6. התשלום עבור המוצרים באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

3.7. רכישת המוצר וסיום ההליכים הנלווים לרכישה באתר, לרבות מילוי כל הפרטים הנדרשים והליך התשלום, פירושה שהמשתמש הסכים  לרכוש את המוצר מהאתר בהתאם לכל התנאים וההתניות הנכללים באתר ושנקבעו על ידי מטניקו, נכון למועד הרכישה (להלן: "הזמנה").

3.8. במקרים בהם הפרטים שימסרו אינם נכונים ו/או מלאים אין מטניקו מחויבת למימוש ההזמנה.

3.9. אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי, המצאות פרטי הזמנתך נכונים ומלאים במערכת ואישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את התשלום, תבוטל הזמנתך, והמוצר לא יסופק.

3.10. במקרים בהם המוצר הנרכש אזל מהמלאי, תודיע על כך מטניקו למשתמש תוך שלושה ימי עסקים ממועד הרכישה, ותאפשר לו לבטל את הרכישה או להמתין לקבלת המוצר כשהמלאי יחודש, ככל שהדבר יתאפשר. כמו כן, מטניקו לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

4. תשלום ואספקת המוצרים

4.1. מטניקו אחראית על אספקת המוצרים שנרכשו ושולמו במלואם במעמד הרכישה ותעשה כמיטב יכולתה לספקם בזמן לדואר ישראל ו/או לדואר השליחים.  ואלו יבצעו בפועל את האספקה לכתובת שרשומה בהזמנה .

4.2. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע''מ.

4.3. מטניקו רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש, הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת ההזמנה. 

4.4. דמי המשלוח, במקרה הצורך, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים בתשלום אחד בלבד. דמי המשלוח כוללים את עלות אריזת המוצר/ים וכן את עלות המשלוח בפועל. דמי המשלוח אינם כוללים מקרים של  הובלה חריגה כגון: הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה באמצעים מיוחדים. במקרים אלו תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על המשתמש.

4.5. אספקת המוצרים ושליחתם תבוצע תוך 5 - 21 ימי עסקים. מטניקו תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל הניתן.

4.6. אספקת המוצרים תהיה באמצעות דואר ישראל ו/או דואר שליחים ומרגע מסירת המוצר/ים לדואר, אספקת המוצר/ים אינה באחריות מטניקו.

4.7. מטניקו אינה אחראית במקרים של איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שמקורם בציון כתובת שגויה ו/או לא מלאה ע"י המשתמש ו/או כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה, לרבות מקרים בהם המוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד מטניקו. עיכוב בשליחת המוצר על ידי מטניקו לא תהווה עילה לתביעה ואין הלקוח זכאי לתבוע כל פיצוי על כל נזק ישיר ו/או עקיף מעבר לשווי העסקה עצמה.

4.8. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים ו/או לא עדכניים שמסר המשתמש, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח.

4.9. הזמנת המוצרים באתר מוגבלת לאזורי החלוקה של דואר ישראל ו/או דואר השליחים שעימה עובדת מטניקו. אם הזמנה מחוץ לאזורי החלוקה נקלטה במחשבי מטניקו, מטניקו לא תהיה חייבת לספקה.

4.10. התקנון של דואר ישראל ו/או דואר השליחים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שנרכש באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

4.11.  על המשתמש להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה שנקבעה במעמד ההזמנה.

4.12. בזמן אספקת המוצר, מטניקו ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי, ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי קופון כתנאי למסירה של המוצר.

4.13. משתמש אשר רכש מוצר באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

 

5. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1. כל משתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

5.2. מטניקו תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק עסקה ו/או את פעילות האתר בכל זמן נתון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מרגע הביטול ו/או הפסקת עסקה ו/או פעילות האתר, מטניקו תמסור על כך הודעה. במקרה בו בוצע חיוב בגין מוצר שלא סופק, מטניקו תשיב לרוכש את סכום החיוב במלואו ולא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מטניקו.

 

6. מדיניות שמירת הפרטיות

6.1. האתר מופעל ובנוי על פלטפורמת WIX (פלטפורמה לבניית אתרים מקוונים) והאפליקציות המובנות המוצעות בו כגון: google analytics. כל שימוש באתר ו/או מסירת מידע באמצעותו הינם בכפוף לתנאי השימוש בפלטפורמה ובאפליקציות בהן נעשה שימוש באתר. אין מטניקו אחראית לנזקים, עקיפים ו/או ישירים, שיגרמו למשתמש ו/או מי מטעמו במקרים שבהם פרטיו האישיים של המשתמש יאבדו ו/או יגנבו ו/או יעשה בהם שימוש לא מורשה ע"י גורם לא מורשה ו/או שאינו בשליטת מטניקו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד מטניקו ו/או דרישה כלפי מטניקו.

6.2. מטניקו תשמור במאגריה את כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, ת.ז., דואר אלקטרוני וכדומה), למעט פרטי כרטיס האשראי.

6.3. מטניקו לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט במקרים הבאים:

(א) השלמת עסקה באתר ואספקתו.

(ב) ניתוח סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים, זאת ללא זיהוי המשתמש הספציפי.

(ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

(ד) המשתמש עשה שימוש בשירותי מטניקו לביצוע מעשה בלתי חוקי.

(ה) התקבל בידי מטניקו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

(ו) בכל מחלוקת ו/או הליכים משפטיים.

6.4. כאמור, פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגרי המידע של מטניקו ואלו ישמשו לביצוע תשלום עבור עסקת הרכישה בלבד. מטניקו אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי שבאמצעותו נרכש המוצר באתר.

6.5. מטניקו עשויה לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש חווית שימוש נעימה יותר באתר.

המשתמש מסכים בזאת לשימוש בפרטיו האישיים כאמור לעיל, ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

7. קניין רוחני וסימני מסחר

7.1. האתר ותוכנו, לרבות גרפיקה, טקסטים, עיצוב, סימני מסחר, פטנטים וכדומה הינם רכושה של מטניקו ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות למטינקו או לצדדים שלישיים, בהתאמה.

7.2. חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל, לרבות ביצוע שינויים באתר, העתקה, הפצה, שיכפול, פרסום, יצירת נגזרות מפריטי המידע ו/או התכנים באתר וכדומה, ללא רשות מפורשת של מטינקו בכתב ומראש.

 

8. דין וסמכות השיפוט

8.1. הדין הישראלי בלבד חל על השימוש באתר ובשירותיו, תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה.

8.2. בכל סכסוך הנוגע להסכם זה ו/או לכל הקשור אליו, במישרין ו/או בעקיפין, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית משפט השלום או המחוזי בחיפה בלבד. אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע ממטניקו ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד משתמש, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.